Kort om Afrikas Horn Kulturcenter

Afrikas Horn Kulturcenter bildades som en ideell förening 1995 i Örebro. AHKC stöttar och skapar vuxen, barn och ungdomsverksamheter i samarbete med ideella krafter i föreningen. Afrikas Horn Kulturcenters arbete skall bygga på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:

Demokrati

Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar för ett demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för personlig utveckling, frihet och delaktighet. Inom Afrikas Horn Kulturcenter har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.

Solidaritet

Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl idag som för framtida generationer. En värld där alla får ta del av välfärd och trygghet är en förutsättning för personlig utveckling och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi bygga gemenskap på jämlik grund – lokalt, nationellt och globalt.

Levande kulturarv

Nuförtiden talar man om ett ”immateriellt kulturarv”, det förfäder och farmödrar lämnat efter sig som inte går att ta på. Vårt muntliga kulturarv av sägner och historier är kanske mindre påtagligt än de materiella lämningar som kan besökas och fotograferas. Men det har traderats av människor av blod och kött. Bara det som berört lyssnarna har lämnats vidare. Därför är det ljudande kulturarvet minst lika levande som det materiella. Om vi själva för det vidare. Annars är det dödare än en ruin. Med anledning av detta vill vi aktivt arbeta att föra vidare vårt immateriella och materiella kulturarv till våra barn.

Föreningens huvudändamål är att:

 • Främja medlemmarnas kulturarv, t ex 26 jun och 1 juli, somaliska historia.
 • Främja barn och ungdomars utveckling
 • Arbeta för ömsesidig integration i samhället
 • Arbeta för allas delaktighet i samhället
 • Arbeta för jämlikhet och jämställdhet mellan människor och kön
 • Arbeta för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter
 • Aktivt verka för somaliernas enighet och intresse i Örebro kommun.
 • Stödja fred och demokratiutveckling i Afrikas Horn
 • aktivt ta socialt ansvar över vår närmiljö

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att;

 • skapa olika typer av kulturarrangemang
 • utveckla olika projekt riktade till olika målgrupper i föreningen
 • utveckla olika sorts studiecirklar riktade till olika målgrupp i föreningen
 • skapa olika seminarier och studieresor
 • samarbeta med andra organisationer i samhället
 • erbjuda läxhjälp för barn, ungdomar och vuxna
 • erbjuda kolloverksamheter och utflykter
 • bedriva förebyggande verksamheter mot barn och ungdomar som är i riskzon
 • aktivt bekämpa all form av extremism, främlingsfientlighet och diskriminering

Vår grundsyn

Somalier i Örebro blir rikare av den begåvning och drivkraft varje enskild person bär med sig. Summan av denna potential är enorm. Frågan är hur vi låter denna potential realiseras i föreningsarbetet. Vi måste lära oss att se och dra nytta av mångfaldens fördelar för det gemensamma bästa.

Afrikas Horn Kulturcenter ska vara en välkomnande och öppen förening. Föreningen vill bejaka mångfalden i medlemmarna. Det gör vi utifrån vår människosyn och syn på solidaritet med andra människor. Men också därför att mångfald skapar dynamik och utvecklar föreningsverksamheter. Det är när olikheter kompletterar varandra som en bättre helhet skapas

Personer som är medlemmar i föreningen har rättigheter och skyldigheter. I mötet med Sverige kan motsättningar komma fram. Vi ser två aspekter där olika synsätt kan bilda en grogrund för konflikter: Värderingsskillnader och livsstilsskillnader. Värderingar handlar om grundläggande syn på människovärde och demokrati. För att kunna förverkliga ett gott samhälle behövs en gemensam grund för hur vi ska se på och behandla varandra. De abrahamitiska religionernas människosyn och etiken fungerar som en god grund i ett samhällsbygge.

Enligt den människosynen har varje människa ett absolut och okränkbart värde och enligt den abrahamitiska etiken ska vi alla handla mot vår medmänniska precis så som vi själva hade velat bli behandlade i samma situation. Denna människosyn och etik har också uttryckts i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, som utgår ifrån alla människors inneboende värde och grundläggande rättigheter.

Värderingsskillnader som går tillbaka på olika människosyn och etik kan få allvarliga

konsekvenser. Det finns vissa grundläggande värden som alla som vill forma sin framtid i Sverige måste ställa sig bakom för att vår samhällsgemenskap ska klara av att hålla samman – värden som inte är förhandlingsbara. Det handlar om alla människors lika värde, demokrati, jämställdhet, yttrandefrihet, jämlikhet, varje människas sätt att förverkliga sin potential och rättsstatliga principer. Även om värderingar kan variera gäller i Sverige svensk lag för alla alldeles oavsett kultur, tradition, religion eller liknande.

Livsstilsskillnader har att göra med vanor, kulturyttringar och sociala koder. De förekommer i möten mellan personer som bor i storstäder respektive på landsbygd, i möten mellan personer med svensk respektive utländsk bakgrund och mellan andra grupper som har olika sätt att agera i vardagen. Skillnaderna kan innebära att såväl personer med svensk som med utländsk bakgrund behöver anstränga sig för att förstå varandra, men det hör till ett fungerande samhälle.

Att man lär sig att förhålla sig till varandra på ett respektfullt sätt betyder inte att man förnekar sin identitet. Historiskt sett har invandringen haft en stor påverkan på svenskars livsstilar och sätt att agera, vilket bidragit till en mångfald som är berikande.